Monthly Archives - març 2020

Creació artística 3ESO.Art i tecnologia

En aquest BRC  hem treballat la creació en Art Digital amb Arduino. Els objectius han estat introduir obres d’art digital, ensenyar les eines bàsiques per a començar a construir cada alumne una proposta personal i realitzar-la.   En el procés revisem artistes tan locals com internacionals que han treballat amb art digital, estudiem els objectius de les obres, què volien expressar i quins recursos metafòrics o metacreatius fan servir.  Introduïm els conceptes bàsics d'Arduino, maquinari per construir dispositius digitals i interactius que puguin detectar i controlar objectes del món real. Experimentem amb motors i la seva resposta creant estructures mòbils, recorrem al robot [...]

Projectes tecnològics. 4ESO. Pla de màrqueting per una APP mòbil.

En aquest BRC a l’alumnat de quart d’ESO se li proposa que dissenyi i desenvolupi una APP mòbil i que mitjançant els diferents aspectes relacionats amb la promoció i la comercialització de les APPs mòbils desenvolupi un pla de màrqueting per llançar la seva APP al mercat.  Primerament, els alumnes porten a terme l’anàlisi DAFO, una eina d'estudi on s’analitza les característiques internes de la seva APP (debilitats i fortaleses) i la situació externa (amenaces i oportunitats del sector tecnològic). Amb la informació trobada del sector, els alumnes són capaços de determinar les KPI´s més rellevants per tal que la seva [...]